Loading ....
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Rzozów 90
32-052 Radziszów
tel/fax: (12) 275 70 46
e-mail: sprzozow@skawina.eu
Strona główna => Statut prawny => Statut szkoły => Uczniowie i rodzice

 

 

ROZDZIAŁ XV

 

 

 

Współdziałanie szkoły z rodzicami

 

 

§ 67

 

 

 

Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci poprzez :

1. Zebrania szkolne nauczycieli i wychowawców z rodzicami zgodnie

z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.

2. Spotkania indywidualne nauczycieli i wychowawców z rodzicami

wynikające z bieżącej potrzeby.

4. Pedagogizację rodziców prowadzoną przez wychowawców, pedagogów

lub zaproszone osoby współpracujące ze szkołą.

5. Indywidualne spotkania rodziców z pedagogami.

6. Indywidualne i zbiorowe spotkania rodziców z Dyrektorem szkoły.

7. Współpracę i udział rodziców w przygotowaniu imprez i uroczystości

szkolnych.

8. Pisemne informowanie rodziców o wynikach kształcenia i zachowania

ucznia :

1) informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie

zachowania na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej,

2) informacja o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania

na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

9. Wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami ( prawnymi opiekunami )

poprzez uczniowski dzienniczek uczniowski w zakresie :

1) zwolnień ucznia z zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności w szkole

przez rodziców ( prawnych opiekunów ),

2) bieżącego informowania rodziców ( prawnych opiekunów )

o osiągnięciach oraz problemach wychowawczych ucznia,

3) zaproszenia rodziców ( prawnych opiekunów ) do szkoły celem

rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

§ 68

 

 

Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mają prawo do :

1. Zapoznania się ze statutem szkoły, w szczególności do znajomości zasad

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych regulaminów

określających zasady pracy szkoły.

2. Wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich

spraw szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców.

3. Uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań

edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych

i kryteriów ustalania oceny zachowania.

4. Wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu

profilaktyki realizowanych w szkole i danym oddziale.

5. Pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn

niepowodzeń i trudności w nauce, uzyskania pomocy w sprawach

wychowania i dalszej edukacji.

6. Wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek i imprez szkolnych.

7. Wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach

szkolnych.

8. Występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny

program nauczania.

9. Występowania z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny

końcoworocznej ( śródrocznej ) z zajęć edukacyjnych.

10. Występowania z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania.

11. Uzyskania pomocy pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno -

pedagogicznej w przypadkach stwierdzenia dysfunkcji rozwojowych

u dziecka.

 

§ 69

 

Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia zobowiązani są do :

1. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły.

2. Współpracy z wychowawcą i nauczycielami.

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się

do zajęć szkolnych.

4. Zadbania o estetyczny wygląd dziecka.

5. Przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka,

mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole.

6. Informowania szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych

długotrwałymi chorobami.

7. Przekazywania szkole orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej,

które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego

możliwości.

§ 70

 

 

Rozwiązywanie konfliktów w szkole :

1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły,

aż do rozwiązania konfliktu.

2. Mediatorem przy rozwiązywaniu konfliktów może być :

1) wychowawca klasy w sprawach między :

a) uczniami tej samej klasy,

b) uczniem i nauczycielem przedmiotu,

c) rodzicem i nauczycielem przedmiotu,

d) uczniem i pracownikiem niepedagogicznym ;

2) pedagog szkolny w sporach między :

a) uczniami różnych klas,

b) uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy

nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu,

c) uczniem i wychowawcą,

d) rodzicem i wychowawcą ;

3) Dyrektor w sporach między :

a) rodzicem i pedagogiem szkolnym ;

4) Dyrektor lub z jego upoważnienia inny nauczyciel w sprawach spornych

między stronami konfliktu wymienionymi w pkt 1, 2, 3,

jeżeli dotychczasowe mediacje nie przyniosły rozwiązania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule