Loading ....
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Rzozów 90
32-052 Radziszów
tel/fax: (12) 275 70 46
e-mail: sprzozow@skawina.eu
Strona główna => Statut prawny => Statut szkoły => Organizacja szkoły

 

 

ROZDZIAŁ V

 

 

Organizacja szkoły

 

 

§ 13

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Oddział liczy średnio 26 uczniów

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych

i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów

podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą organu

prowadzącego

  1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w

grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 

§ 14

 

 

 

1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie

klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

 

§ 15

 

1. Szczegółową organizację pracy określa arkusz organizacyjny szkoły

opracowany przez Dyrektora w oparciu o szkolny plan nauczania.

2. Arkusz organizacyjny określa : liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk

kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz zajęć

pozalekcyjnych.

3. Arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.

4. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonywania

zmian w formie aneksu. Zmiany wymagają zgody organu prowadzącego.

5. Arkusz organizacyjny opracowuje Dyrektor w terminie do 30 kwietnia,

a organ prowadzący zatwierdza go do 30 maja każdego roku.

 

 

§ 16

 

 

1. Powołuje się społecznego zastępcę Dyrektora szkoły

2. Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje społecznego zastępcę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Szczegółowy zakres zadań społecznego zastępcy określa Dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 17

 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Nauczycielski danej klasy, którego zadaniem jest :

1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,

2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych,

3) ustalanie indywidualnego programu nauczania,

4) wnioskowanie o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno -pedagogicznej,

5) omawianie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i ustalanie sposobu realizacji zaleceń,

6) opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy,

7) analizowanie efektów kształcenia oraz pracy wychowawczej w danej klasie,

 

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

3. Spotkania zespołu są protokołowane.

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

1.W szkole działają następujące zespoły:

1) zespół nauczycieli kształcenia przedszkolnego i zintegrowanego

2) zespół nauczycieli kształcenia blokowego klas IV - VI

3) zespół wychowawczo – profilaktyczny w skład którego wchodzą: wychowawcy klas 0 – VI, przewodniczący zespołów kształcenia przedszkolnego i zintegrowanego, kształcenia blokowego, wychowawca świetlicy, nauczyciel biblioteki ,opiekun samorządu uczniowskiego oraz pedagog szkolny

2. Przewodniczącego danego zespołu powołuje Dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.

3. Przewodniczącym zespołu może być nauczyciel mianowany lub

dyplomowany

4. Kadencja przewodniczącego trwa 3 lata.

5. Przewodniczący opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny

w terminie do 10 września.

 

 

 

§ 19

 

 

1. Zadania zespołów kształcenia przedszkolnego i zintegrowanego oraz

blokowego :

1) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania i korelacja treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych,

2) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich programów nauczania,

3) uzgadnianie szczegółowych wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

4) opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów,

5) opracowywanie wyników badanych osiągnięć uczniów i przedstawianie Radzie Pedagogicznej,

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,

7) dzielenie się wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących,

współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia.

2. Dokumentacja zespołów zawiera :

1) protokoły zebrań,

2) dokumenty dotyczące mierzenia jakości kształcenia,

§ 20

 

 

1. Zadania zespołu wychowawczo - profilaktycznego :

1)koordynowanie prac związanych z realizacją programu wychowawczego i profilaktycznego

2) ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

3) badanie i analiza efektów pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

4) ewaluacja systemu oceniania zachowania oraz systemu nagradzania i karania uczniów,

5) monitoring zachowań uczniowskich,

6) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych szkoły,

7) opracowanie planu współpracy szkoły ze środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi pracę wychowawczą,

8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych,

9) podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z rodzicami.

2. Ze względu na wagę poruszanych problemów skład zespołu może być rozszerzony o przedstawicieli:

1) prezydium Rady Rodziców,

2) Samorządu Uczniowskiego,

3) instytucji współpracujących ze szkołą (sąd, policja, poradnia psychologiczno pedagogiczna, opieka społeczna itp. ).

 

 

§ 21

 

1. Dyrektor szkoły może powoływać inne zespoły realizujące zadania

wynikające z planu pracy szkoły.

 

 

§ 22

 

1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna

i eksperymentalna według odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący

szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych działań.

2. Zasady i warunki promowania działalności wymienionej w § 22 ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Uchwały w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.

4. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona na podstawie programów opracowanych przez szkołę lub zainicjowanych przez kuratorium oświaty.

Pokaż informacje o artykule