Loading ....
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Rzozów 90
32-052 Radziszów
tel/fax: (12) 275 70 46
e-mail: sprzozow@skawina.eu
Strona główna => Statut prawny => Statut szkoły => Organa szkoły

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

Organy szkoły

 

 

§ 6

 

Organami szkoły są :

1. Dyrektor szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Uczniowski

4. Rada Rodziców.

 

§ 7

 

 

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie

i nadzorowanie pracy szkoły , w szczególności :

1. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy

i stosunków pracowniczych.

3. Współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym oraz realizowanie

ich zaleceń i wniosków.

4. Przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów

pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie

Pedagogicznej okresowych sprawozdań z realizacji, planów oraz udzielanie

informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej – opiekuńczej

szkoły Radzie Rodziców.

5. Ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji

pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych.

6. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej projektów innowacji i eksperymentów

pedagogicznych.

7. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji

i promocji uczniów.

8. Opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie

do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół

oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

9. Wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych

z przepisami prawa.

10. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

11. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych

odrębnymi przepisami, w tym systematyczne hospitowanie lekcji

i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji

hospitacji.

12. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,

przenoszenia ich do innych klas.

13. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji konwencji o prawach

dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

14. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań

oraz ich doskonaleniu zawodowym.

15. Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką

nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych

odrębnymi przepisami.

16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników szkoły.

17. Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,

zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych

warunków.

18. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi

w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

a w szczególności :

a) zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

b) opiniowanie szkolnego regulaminu podwyższonej stawki

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,

c) ustalanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania

pracowników szkoły,

d) ustalanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

e) ustalanie planu urlopów pracowników szkoły.

19. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

zgodnie z ustalonym regulaminem.

20. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

21. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników

ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę

placówki.

 

22. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą

szkoły.

23. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.

24. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły.

25. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków.

 

26. Organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkoły oraz prac

konserwacyjno - remontowych.

27. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły.

 

 

§ 8

 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym

do opracowywania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach

związanych z realizacją działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej i organizacyjnej.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1) uchwalanie zmian w statucie szkoły ;

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ;

3) uchwalanie szkolnego programu wychowawczego po zasięgnięciu

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ;

4) uchwalanie szkolnego programu profilaktyki po zasięgnięciu

opinii Rady Rodziców ;

5) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia

i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz wewnętrznego

samokształcenia ;

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych ;

7) zatwierdzanie planów pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o własny regulamin, który nie może

być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 

§ 9

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

2. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin ustalony przez społeczność

uczniowską w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może

być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących

realizacji podstawowych praw uczniów takich jak :

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem

i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd Uczniowski opiniuje szkolny program wychowawczy.

5. Samorząd Uczniowski może wyrazić opinię o pracy nauczyciela

przy dokonywaniu oceny jego pracy.

 

 

§ 10

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców

uczniów .

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.

3. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, uchwalony przez ogół

rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Do uprawnień Rady Rodziców należy w szczególności :

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy

szkoły,

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

3) udział w realizacji programów wychowania oraz zadań opiekuńczych,

4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i innym organizacjom

działającym na terenie szkoły,

5) podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków

finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą

i pozalekcyjną.

 

 

 

 

§ 11

 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem

koordynującym tę współpracę jest Dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 12

 

1. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły głównym

obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie

szkoły.

2. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.

3. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą

powołać komisję, w skład której wchodzi „rozjemca” zaakceptowany przez

organy będące w sporze.

4.Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sporu ma prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule