Loading ....
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
w Rzozowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Rzozów 90
32-052 Radziszów
tel/fax: (12) 275 70 46
e-mail: sprzozow@skawina.eu

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników

 

 

§ 53

 

 

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych

zajęć i ścieżek edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają

za efekty i jakość tej pracy.

2. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą spełniać wymagania

kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

3. Nauczyciel ma prawo do :

1) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych,

2) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych,

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie

postępów ucznia,

4) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady

Pedagogicznej, instytucji wspierających pracę szkoły,

5) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych

zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej,

6) występowanie do Dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie

oceny pracy.

4. Zadaniem nauczyciela jest :

1) rytmiczne realizowanie programu zajęć edukacyjnych

w powierzonych klasach, w optymalnym stopniu osiągając

założone cele,

2) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój

psychofizyczny ucznia, jego zdolności i zainteresowania,

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

4) systematyczne, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie

ucznia,

5) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego

organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające pracę

szkoły,

6) informowanie rodziców uczniów oraz Rady Pedagogicznej o wynikach

dydaktyczno - wychowawczych uczniów,

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej prowadzonych

zajęć edukacyjnych,

8) aktywne pełnienie ustalonych harmonogramem i regulaminem dyżurów szkolnych.

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiągane

efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych.

6. Nauczyciel odpowiada służbowo cywilnie lub karnie przed Dyrektorem szkoły za :

1) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku

uczniowskiego,

2) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem

uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie

przydzielonych mu dyżurów.

 

 

 

§ 54

 

 

 

 

1. Oddziałem opiekuje się jeden nauczyciel - wychowawca klasy. O przydziale

wychowawstwa decyduje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady

Pedagogicznej.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej,

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny uzasadniony

wniosek 2/3 rodziców danego oddziału lub na wniosek samego

wychowawcy, Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy także w ciągu

roku szkolnego.

4. Wychowawca klasy ma prawo do :

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów

o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny

lub dłuższe okresy,

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej

w swej pracy wychowawczej od pedagoga szkolnego, Dyrektora

szkoły i instytucji wspierających pracę szkoły,

3) ustalania oceny zachowania swoich wychowanków.

5. Do zadań wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej,

a w szczególności :

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań w zespołach uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami

społeczności szkolnej.

6. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez :

1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami

różnych form życia społecznego, rozwijających i integrujących zespół

klasowy,

3) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach

wychowawczych,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie

z nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu

uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna

opieka - w szczególności dotyczy to uczniów szczególnie

uzdolnionych, a także zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi,

5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu :

a) poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec

ich dzieci,

c) włączania rodziców w sprawy klasy i szkoły.

6) kontakty z rodzicami realizowane poprzez zebrania, rozmowy

indywidualne, wywiad środowiskowy.

7. Formy pomocy dla początkujących nauczycieli - wychowawców :

1) pomoc doświadczonego nauczyciela ;

2) udział w lekcjach koleżeńskich ;

3) doradztwo Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej ;

4) pomoc ze strony nauczyciela – opiekuna stażu ;

5) umożliwienie dalszego doskonalenia zawodowego.

8. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za :

1) osiąganie efektów wychowawczych w swojej klasie,

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu

wychowawczego i profilaktycznego klasy i szkoły,

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków

będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej swojej klasy.

9. Wychowawca klasy ustala swojego zastępcę spośród nauczycieli uczących w danej klasie, a w klasach I – II spośród nauczycieli kształcenia przedszkolnego i zintegrowanego.

10. Zastępca wychowawcy klasy w czasie nieobecności wychowawcy realizuje jego obowiązki.

 

 

 

§ 55

 

 

1. W szkole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną wspomagającą

pracę uczniów i nauczycieli.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele oraz inni pracownicy

 

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia : gromadzenie i opracowanie zbiorów,

wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę.

4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli.

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :

1) gromadzenie, udostępnianie i selekcja zbiorów,

2) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej,

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

5) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły

poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami

przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi

instytucjami pozaszkolnymi,

6) prowadzenie warsztatu informacyjnego,

7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki,

8) sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów pracy

biblioteki.

 

§ 56

 

 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.

2. Pedagog szkolny realizuje swoje zadania poprzez :

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie

niepowodzeń szkolnych i środowiskowych,

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym

uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych

potrzeb,

3) współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,

4) rozpoznanie i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

5) udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej uczniom

realizującym nauczanie indywidualne, indywidualny program

lub tok nauki,

6) współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów

niepełnosprawnych,

7) doradztwo pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

8) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów,

9) rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobu spędzania czasu

wolnego przez uczniów napotykających trudności w realizacji procesu

dydaktyczno – wychowawczego,

10) udzielanie uczniom indywidualnej pomocy pedagogiczno -

psychologicznej,

11) współdziałanie z poradnią pedagogiczno – psychologiczną i innymi

specjalistycznymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form

pomocy uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy lub terapii

w indywidualnych przypadkach.

3. Pedagog szkolny odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za :

1) osiąganie efektów prowadzonych działań wychowawczo -

opiekuńczych oraz profilaktycznych

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu

wychowawczo - opiekuńczego i profilaktycznego,

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowanków będących

w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji.

 

 

 

§ 57

 

1.Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie

z zakresami czynności ustalonymi przez Dyrektora szkoły.

2. Pracownikiem administracji szkoły jest sekretarz szkoły.

3. Pracownicy obsługi szkoły to :

1) woźna

2) konserwator

3) podkuchenna

4) sprzątająca

 

4. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora szkoły zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule